سامانه مغایرت گیری بانکی

این سیستم برای یافتن مغایرت مالی تراکنشهای بانکی در سویچ شتابی و داخلی بانکها می باشد.
این عملیات به صورت اتوماتیک سند ها را چک می کند و مغایرت های سیستم را به صورت روزانه نمایش می دهد. همچنین برای رفع مغایرت ها می توان از سیستم رفع مغایرت اتوماتیک استفاده کرد.