درگاه پرداخت الکترونیکی مشتریان

سامانه هوشمند مدیریت
عملیات کانتینری

سامانه مدیریت هوشمند ترمینال کانتینری چابک (CONSOL)

راهــکار چابــک (CONSOL ،(جدیدتریــن نســخه ی راهکارهــای اطلاعاتــی ارائــه شــده بــرای مدیریــت ترمینــال کانتینــری اســت کــه شــرکت رهیــاب رایانــه گســتر آن را ارائــه نمــودهاست. این راهکار، به منظور مدیریت عملیات ترمینال های کانتینری دریایی و بنادر خشک طراحی و تولید شده است.

معمـاری ایـن نرم افـزار بـه گونـه ای اسـت کـه قابـل تنظیـم بـرای ترمینال هـای کوچـک، متوسـط و بـزرگ می باشـد. ایـن نرم افـزار بـه صـورت کامـلا ماجـولار طراحـی شـده و از دو ُـر، کانتینـر خالـی، اسـتافینگ، اسـتریپ،...) و درجـه ی اتوماسـیون (اسـتفاده از ابزارهـای ثبـت آنلایـن عملیـات نظیـر هندهلـد، وی ام سـی، دوربـین منظـر وظیفه منـدی (کانتینـر پ های متن خوان، قرائت گرهای شناسایی رادیویی و...) قابلیت تطبیق با خواسته های نیازهای مشتری را دارد.

ایــن ســامانه، از ســال ١٣٨٩ تــا کنــون در ترمینال هــای کانتینــری متعــددی نصــب و راه انــدازی شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. CONSOL مخفــف واژه CONtainer SOLotion بـه معنـای راهـکاری جامـع بـرای کانتینـر اسـت، نـام ایـن سـامانه واژه ی Console در انگلیسـی را بـه ذهـن مـی آورد کـه بـه معنـای پنـل تنظیـم و کنتـرل یـک دسـتگاه اسـت و نـرم افـزار چابـک (CONSOL (هـم بـرای یـک ترمینـال کانتینـری چنیـن حکمـی را دارد، امـا معنایـی کـه در اطـلاق ایـن واژه بـه نـرم افـزار کنسـول مـد نظـر بـوده، مخفـف ساختن عبارت Solution Container به معنای راهکاری جامع برای کانتینر بوده است.

ایـن راهـکار جامـع کانتینـری را شـرکت رهیـاب رایانـه گسـتر بـرای مدیریـت عملیـات ترمینـال کانتینـری ایجـاد کـرده و ٨ زیـر محصـول نـرم افـزاری را در بطـن خـود دارد ،کـه بـه همـراه مـرور کامـل گردش کاری هـای ترمینـال کانتینـری و اطلاعـات مـورد نیـاز در هـر قسـمت، در قالـب یـک بسـته ی کلـی بـا نـام «راهـکار جامـع ترمینـال کانتینـری» ارائـه می دهـدمی گردد.

ویژگی های اصلی سامانه ی مدیریت عملیات ترمینال کانتینری

ترمینال های دریایی و خشک

راهـکار کانتینـری شـرکت رهیـاب بـه منظـور مدیریـت عملیـات ترمینال هـای کانتینـری دریایـی و بنـادر خشـک طراحـی و تولیـد شـده اسـت. کلیـه ی نیازمندی هـای یـک ترمینـال کانتینری اعم از دریایی و خشک در سامانه ها پشتیبانی می شود.

ترمینال های بزرگ، متوسط و کوچک

در راهــکار کانتینــری شــرکت رهیــاب، بســته های نرم افــزاری مبتنــی بــر حجــم کاری ترمینــال و متناســب بــا آن ارائــه می شــود. بســته هایی متفــاوت بــرای ترمینال هــای بــزرگ، متوسط و کوچک فراهم شده است.

وظیفه مندی مستقل

ایـن نرم افـزار بـه صـورت کامـلا ماجـولار طراحـی شـده و از منظـر وظیفه منـدی (کانتینـر پ را دارد و با هر نوع ترمینال کانتینری سازگاری دارد.

درجه ی اتوماسیون

درجــه ی اتوماســیون در نرم افــزار (اســتفاده از ابزارهــای ثبــت آنلایــن عملیــات نظیــر هندهلــد، وی ام ســی، دوربین هــای OCR ،قرائت گرهــای RFID (…،قابلیــت تطبیــق بــا خواسته های مشتری را دارد.


سامانه ی همگام سازی اطلاعات میان سامانه ای

سامانه ی Sync جهت برقرار کردن امکان تبادل داده میان سامانه های مختلف امور بندری ایجاد شده است.

در حالــت کلــی، ایــن ســامانه مســئولیت دریافــت اطلاعــات از ســامانه هایی کــه اطلاعــات بنــدری را ذخیــره می کننــد و تســهیلاتی بــرای دریافــت ایــن اطلاعــات و ارســال آن هــا به سـامانه های ترمینالـی را فراهـم می کنـد. یعنـی نقـش واسـط ارتباطـی مابیـن سیسـتم ترمینـال اپراتـور (کالایـی یـا کانتینـری) و سـامانه هایی کـه ترمینـال نیـاز بـه تبـادل اطلاعـات بـا آن هـا دارد را بـازی می کنـد. سـعی شـده ایـن سـامانه از جامعیـت برخـوردار باشـد تـا بتـوان ارتبـاط سـامانه ی داخلـی ترمینـال بـا دیگـر سـامانه های اطلاعاتـی را از طریـق ایـن نـرم افزار در اسرع وقت فراهم کرد.

 • امکان انجام تنظیمات لازم جهت ارتباط با دیگر سامانه ها
 • همگام سازی اطلاعات پایه ی سامانه با سامانه های سازمان بنادر و دریانوردی
 • همگام سازی اطلاعات پایه سامانه با سامانه ی ترمینال
 • همگام سازی اعلام ورود شناورها
 • همگام سازی مانیفست ورود و قبض انبار
 • همگام سازی لیست بارگیری شناورها
 • ارسال اطلاعات کالاهای های وارد شده به ترمینال
 • ارسال اطلاعات بیجک های صادر شده
 • امکان جست وجو و فیلتر کردن اطلاعات پایه
 • تغییر گذرواژه ی ورود به سیستم
 • قابلیت استفاده ی هم زمان از نرم افزار بر روی شبکه با استفاده از نام های کاربری شخصی
 • بررسی نسخه ی فعال نرم افزار
 • بررسی کد فعال سازی نرم افزار از پایگاه داده
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران مختلف

سامانه ی مانیتورینگ سه بعدی ترمینال کانتینری

بـرای آن کـه برنامه ریـزان ترمینـال کانتینـری بـا داشـتن یـک سیسـتم مونیتورینـگ بی نیـاز از حضـور در محوطـه باشـند و حـس اشـراف کامـل بـه مسـائل و اتفاقاتـی کـه در محوطـه ی ترمینال می گذرد داشته باشند، لازم است سیستم مانیتورینگ، بیشترین هماهنگی را با واقعیت داشته و دیدی واقعی به برنامه ریز و ناظر سیستم بدهد.

در سیســتم مانیتورینگــی کــه طراحــی شــده اســت، تــلاش گردیــده، سیســتم تــا حــد ممکــن، عمومــی باشــد، تــا بــه آســانی بتوانــد بــرای سیســتم های مختلــف و بــرای اهــداف متفــاوت بــه کار گرفتــه شــود و نقشــه های مختلــف از طریــق ان قابــل پیاده ســازی باشــد. ایــن سیســتم بــا اســتفاده از موتورهــای بازی ســازی تولیــد شــده و بــه کاربــر امــکان چرخش در ترمینال کانتینری مجازی و مشاهده ی عملیات در حال انجام و وضعیت ترمینال را می دهد.

برخی ویژگی های این سامانه عبارتند از

 • امکان طراحی سه بعدی نقشه ترمینال
 • امکان طراحی لوگوی کانتینرهای خطوط کانتینری مختلف
 • امکان جست وجوی کانتینر و یافتن موقعیت و وضعیت کنونی آن
 • امکان بررسی اطلاعات کانتینر دلخواه با کلیک بر روی آن
 • امکان مشاهده ی وضعیت ترمینال با دوربین های عمودی و افقی
 • امکان بررسی عملیات انجام شده توسط یک تجهیز با کلیک بر روی آن
 • امکان تنظیم سرعت حرکت دوربین و شفافیت صحنه
 • امکان تشخیص پراکندگی کانتینرهای دارای یک ویژگی خاص
 • امکان یافتن یک تجهیز
 • امکان مشاهده ی نقشه ی ترمینال و یافتن یک بخش از روی نقشه

پورتال وب برای مشتریان

بــرای ارتبــاط بیــن یــک شــرکت حمــل و نقــل و مشــتریان (اعــم از خطــوط کشــتیرانی، نمایندگی هــا، صاحبــان کالا و ...) و خــود مدیــران شــرکت،پورتال وب بــرای انــواع مختلفــی از شرکت های حمل و نقل، جهت دسترسی شبانه روزی به اطلاعات و امکان تبادل اطلاعات با مشتریان، فراهم شده است.

 • دسترسی طبقه بندی شده به اطلاعات در هر جا و هر زمان
 • امکان رهگیری کالا و کانتینر
 • امکانات متعدد گزارش گیری و تبادل اطلاعات با ترمینال کانتینری
 • امکانات و و یژگی های پورتال وب
 • (مخاطبان این سامانه به دو گروه صاحبان کالا و شرکت های کشتیرانی تقسیم می شوند.)

– صاحبان کالا

 • پیگیری وضعیت کالا و کانتینر (Tracking Online(
 • مشاهده انواع صورت حساب ها و امکان پرداخت الکترونیکی (Payment-e(

– شرکت های کشتیرانی

 • ثبت سفارش واگذاری کانتینر خالی به صاحب کالا (Order Release-e(
 • ثبت سفارش بارگیری کانتینر خالی به کشتی (Order Loading-e(
 • ثبت سفارش انتقال کانتینر به تعمیرگاه (Workshop(
 • ثبت سفارش عدم انتقال کانتینر (Hold(
 • مشاهده انواع صورت حساب ها ی ترمینال به صورت Online
 • امکان پرداخت الکترونیکی صورت حساب ها (Payment-e(
 • بخش گزارش های (Reports Online(Online
 • گزارش کانتینرهای ورودی به ترمینال (اعم از کانتینرهای پر و خالی)
 • گزارش کانتینرهای خروجی از ترمینال (اعم از کانتینرهای پر و خالی)
 • گزارش موجودی ترمینال (اعم از کانتینرهای پر و خالی)
 • گزارش کانیتنرهای آسیب دیده (Report Damage(
 • گزارش کانتینرهای واگذارشده به صاحب کالا (Shipper to Released(
 • گزارش ورودی، خروجی، موجودی و مانیتورینگ کانتینرهای یخچالی

سامانه ی مدیریت دسترسی کاربران

نرم افزار Administration Security جهت مدیریت دسترسی کاربران به قسمت های مختلف نرم افزار تهیه گردیده است.

از این نرم افزار در تعیین دسترسی کاربران به چندین سامانه استفاده شده است.

تعریـف کاربـران و تعییـن دسترسـی ها بـا اسـتفاده از طریـق ایـن نرم افـزار بسـیار آسـان و در عیـن حـال دقیـق انجـام می گیـرد و بـه علـت اسـتقلال از سـاختار نرم افـزار، قابلیـت کنترل دسترسی برای هر سامانه ای را داراست.

ویژگی های اصلی ارائه شده در این نرم افزار موارد زیر هستند:

 • تعریف حساب کاربری، حذف یا غیرفعال کردن حساب کاربری
 • تعریف گروه های کاربری و اضافه و کم کردن کاربران به این گروه ها
 • تعریف انواع دسترسی و نحوه ی شناسایی آن ها توسط نرم افزار
 • تعریف بخش های نرم افزار و نحوه ی شناشایی آن ها توسط نرم افزار
 • اضافه کردن دسترسی به یک بخش نرم افزار برای یک گروه یا یک کاربر خاص
 • حذف دسترسی به یک بخش نرم افزار برای یک گروه یا یک کاربر خاص
 • امکان تعیین جزییات دسترسی (امکانات کاربر در دسترسی به یک بخش خاص) در مورد هر بخش برای هر گروه یا کاربر
 • امکان تولید خودکار گذرواژه برای حساب های کاربری

سامانه ی ثبت آ نلاین عملیات با رایانه های متصل به تجهیزات (VMC(

سـامانه ی ثبـت آنلایـن عملیـات بـا رایانه هـای متصـل بـه تجهیـزات بـه منظـور توانـا سـاختن اپراتـور راننـده ی تجهیـزات بـه ثبـت عملیاتـی کـه انجـام می دهـد و همچنیـن داشـتن اطلاعـات از وضعیـت عملیاتـی کـه در حـال انجـام آن اسـت تهیـه شـده اسـت. حتـا در صورتـی کـه ثبـت عملیـات بـا ایـن ابـزار صـورت نگیـرد، وجـود ایـن ابـزار کمـک بزرگـی بـه اپراتـور راننده ی تجهیزات می کند، تا در مورد عملی که درصدد انجام است اطلاعات لازم را کسب کند و بر اساس اطلاعات دریافتی از سیستم مبادرت به انجام عملیات نماید.

برخی از ویژگی های این سامانه

 • امکان انتخاب و مشاهده ی لیست بلاک های یک محوطه
 • امکان مشاهده ی موجودی و نحوه ی جانمایی کانتینرها در یک ردیف محوطه به صورت گرافیکی
 • امکان مشاهده ی کشنده های منتظر ثبت عملیات
 • امکان مشاهده ی کانتینرهای قابل واگذاری به یک کشنده در محوطه
 • امکان ثبت عملیات تخلیه ی کانتینر از کشنده با واسط گرافیکی
 • امکان ثبت عملیات بارگیری کانتینر بر روی کشنده با واسط گرافیکی
 • امکان ثبت جابه جایی کانتینرها توسط خود تجهیز
 • امکان انتقال سریع در ردیف های مختلف
 • امکان مشاهده ی ویژگی های کانتینر با لمس آن
 • امکان مشاهده ی کلیه ی کانتینرهای دارای دستور کار و مشاهده ی دستور مربوط به آن ها
 • امکان مشاهده ی برنامه ریزی تخلیه ی کانتینر با توجه به ویژگی های آن
 • مزیت های استفاده از سامانه ی ثبت عملیات با رایانه های متصل به تجهیزات

اسـتفاده از سـامانه ی ثبـت عملیـات، عـلاوه بـر افزایـش دقـت در ثبـت عملیـات، بـه خاطـر در اختیـار گذاشـتن اطلاعـات لازم بـرای انجـام عملیـات بـرای اوپراتـور تجهیـزات، نیـاز فـراوان ترمینـال بـه بارشـماران بـرای ثبـت همزمـان عملیـات را در مـوارد متعـددی کاهـش می دهـد. از ایـن نظـر، خطـرات جانـی حضـور در ترمینـال در هنـگام عملیـات نیـز کاهـش مـی یابـد. بـه عـلاوه بـه جهـت بهره گیـری از تمـام ظرفیـت و ایجـاد امـکان برنامه ریـزی دقیـق بـرای عملیـات، بهـره وری ترمینـال را نیـز بـه طـرز قابـل ملاحظـه ای افزایـش می دهـد. در عیــن حــال، ثبــت عملیــات بــه واســطه ی ظاهــر گرافیکــی بســیار عالــی ایــن نرم افــزار، بــه ســهولت هرچــه تمام تــر و بــدون گرفتــن وقــت از اوپراتــور انجــام می گیــرد و در نهایــت عملیات ثبت شده، در همان لحظه و دقیق تر از وضعیت کنونی خواهد بود.


هندهلد موبایل برای ثبت آ نلاین عملیات

بـرای ثبـت دقیـق عملیـات تخلیـه و بارگیـری کانتینرهـا، در غیـاب سیسـتم های خـودکار و کنتـرل از راه دور، یکـی از روش هـای مناسـب اسـتفاده از وی. ام .سـی و موبایـل اسـت. وی.ام.ســی، یــک پلت فــرم محاســباتی در ابعــاد صنعتــی، بــرای تجهیــزات متحرکــی چــون ترانس تینــر، گنتری کریــن، لیفتراک ها،کشــنده ها، کرین هــا و... اســت کــه نیازهــای پردازشـی ایـن تجهیـزات را بـرآورده می سـازد. موبایل هـا امـروزه در دسـت همـه ی افـراد وجـود دارنـد و بـا توجـه بـه قابلیت هـای محاسـباتی بی نظیـری کـه دارنـد، بـه یـک روش مناســب بــرای گرفتــن اطلاعــات از کاربــر تبدیــل شــده اند. ســاختار وی.ام.ســی ها شــباهت زیــادی بــه تبلت هــا دارد، یعنــی یــک سیســتم کامپیوتــری بــا امــکان کنتــرل از طریــق ً لمـس مونیتـور. بـه همیـن دلیـل راهـکار اسـتفاده از وی ام سـی شـباهت زیـادی بـه راهـکار اسـتفاده از موبایـل دارد. وی.ام.سـی ها سـاختاری مسـتحکم و پایـدار دارنـد و دقیقـا بـرای اهـداف صنعتـی سـاخته شـده اند. تجهیـزات متحـرک صنعتـی ای همچـون ترانس تینـر، کریـن، لیفتـراک، کشـنده و... بـه واسـطه ی نـوع وسـایل و تجهیزاتـی کـه اسـتفاده می کننـد و لـرزش زیـادی کـه در اتاقـک آن هـا وجـود دارد، بـرای ثبـت عملیـات، ناگزیـر بـه اسـتفاده از سیسـتم های کامپیوتـری مسـتحکم و بـا کاربـری آسـانی چـون وی.ام.سـی هســتند. در مــورد اســتفاده از موبایــل هــم می تــوان بــا توجــه بــه این کــه اغلــب کاربــران آن را بــه همــراه دارنــد، از آن هــا خواســت کــه از موبایــل شــخصی خودشــان بــرای ثبــت عملیـات بهـره گیرنـد. یـک راه هـم تهیـه ی موبایل هـای معمولـی یـا هندهلدهـای مشـابه موبایـل بـرای ثبـت عملیـات اسـت. در هـر دوی ایـن حـالات، بهتریـن گزینـه ی موجـود بـرای اسـتقرار شـبکه ی بی سـیم، اسـتفاده از شـبکه های نسـل چهـارم و پنجـم کـه مبتنـی بـر سـیم کارت هسـتند می باشـد. در غیـاب شـبکه های موبایلـی، می تـوان از شـبکه ی بی سـیم (WiFi (محلـی اسـتفاده نمـود. منتهـا شـبکه ی بی سـیم محلـی در ترمینـال کانتینـری مشـکلات زیـادی دارد. بـرای پوشـش نقـاط کـور، ناگزیـر هسـتیم تعـداد زیـادی آنتـن نصـب کنیـم و در مـورد برخـی تجهیـزات همچـون سـایدلیفت، ریـچ اسـتاکر، لیفتـراک، و اسـترادل کریـر، مشـکل زیـادی در دسترسـی بـه شـبکه وجـود دارد و در اغلـب ایـن تجهیـزات آنتن دهـی شـبکه ی محلـی در حیـن کار غالبـا بـا مشـکل مواجـه اسـت. بـه همیـن دلیـل، راهـکار مناسـب اسـتفاده از شـبکه های ال تـی ای، نسـل ٤ و بالاتـر بـه صـورت خصوصـی اسـت کـه اصطلاحـا بـه آن شـبکه ای پـی ان (APN (گفتـه می شـود. در حالتـی کـه قـرار باشـد از موبایـل شـخصی بـرای ثبـت عملیـات اسـتفاده شـود، بایـد بـر روی ایـن شبکه ی خصوصی، به کاربران اینترنت هم داد.

بـا اضافـه شـدن تجهیـزات شـبکه ایـن دسـتگاه ها قابلیـت ارتبـاط مسـتقیم بـا مرکـز داده هـای ترمینـال را خواهنـد داشـت و امـکان ثبـت عملیـات فراهـم می شـود. از مزایـای اسـتفاده از وی ام سـی، و ثبـت عملیـات بـه وسـیله ی اپراتـور تجهیـزات، ایـن اسـت کـه، اپراتـور می توانـد اطلاعـات مربـوط بـه برنامه ریزی هـای متمرکـز انجـام شـده در ارتبـاط بـا پیــش رو را در اختیــار داشــته باشــد. ایــن مهــم، در جلوگیــری از انجــام اشــتباه های عملیاتــی کمــک بســیار موثــری اســت. بــه هــر حــال، بهره گیــری از ایــن تکنولوژی هــا ِ عملیــات ِ امکانات بسیار متفاوتی را در اختیار یک ترمینال می گذارد و توان عملیاتی ترمینال را به نحو بسیار گسترده ای می افزاید. کلیـت کار در سیسـتم موبایـل هماننـد سیسـتم های هندهلـد قدیمـی اسـت. در نسـخه ی اولیـه، در اغلـب مـوارد، عملیاتـی کـه در حـال انجـام اسـت را مشـخص می کنـد. سـپس، اطلاعـات اولیـه ای در مـورد تجهیـزات و محلـی کـه قـرار دارد (مثـلا شـماره ی درب ورود و خـروج، موقعیـت محوطـه، یـا کشـتی ای کـه پـای آن ایسـتاده اسـت) را وارد می کنـد. بـا وارد کــردن اطلاعاتــی در مــورد کشــنده یــا کانتینــر، سیســتم ایــن اطلاعــات را بررســی و اطلاعــات اضافــه ای را بــه کاربــر نشــان می دهــد. در صــورت نیــاز، برخــی اطلاعــات دیگــر نیــز به وسیله ی کاربر وارد می شود و ثبت انجام می گیرد. در اغلب موارد کار به همین صورت انجام می گیرد.

مزیت های استفاده از هندهلد موبایل

 • پوشش کامل عملیات ترمینال کانتینری
 • هزینه ی بسیار پایین تر برای نگهداری سخت افزار و نرم افزار
 • قابلیت های گسترده در واسط کاربری برای ثبت آسان تر عملیات
 • امکان ثبت عکس خسارت ها بلافاصله پس از ثبت عملیات
 • امکانات خوانش شماره ی کانتینر و شماره ی کشنده